Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS GROEPSUITJEBRABANT.NL 

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Groepsuitjebrabant.nl is een handelsnaam van de eenmanszaak van de heer R.M. Samuelsz, bij het handelsregister bekend onder KvK nr. 20124064 EN TEVENS HANDELENDE ONDER DE NAAM Las Fiestas Del Mundo.

Groepsuitjebrabant.nl biedt een internetplatform/website waarop hij aanbieders van groepsactiviteiten de gelegenheid biedt om hun locatie en/of activiteit op te laten nemen op de website van Groepsuitjebrabant.nl.

Groepsuitjebrabant.nl biedt vervolgens aan (potentiele) Deelnemers van deze activiteiten de gelegenheid via de website van Groepsuitjebrabant.nl online of telefonisch te reserveren voor deze door de adverteerders zelf te organiseren actviteiten.

Groepsuitjebrabant.nl: is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, welke uitsluitend geldend zijn ten behoeve van de Deelnemers op Groepsuitjebrabant.nl; voor de Adverteerders wordt een afzonderlijke set algemene voorwaarden gehanteerd;
Adverteerder: is de kooklocatie die als natuurlijk persoon of als rechtspersoon adverteert op Groepsuitjebrabant.nl op grond van een tussen Groepsuitjebrabant.nl en Adverteerder gesloten overeenkomst.
Deelnemer: is de opdrachtgever tot deelname aan een activiteit die via de website van Groepsuitjebrabant.nl of telefonisch een reservering plaatst bij Groepsuitjebrabant.nl

Een Deelnemer kan de op de website aangeboden activiteiten online reserveren alsmede via de telefonische reserveringsdienst van Groepsuitjebrabant.nl. Deze dienstverlening betreft uitsluitend de bemiddeling tussen de Adverteerder en de Deelnemer. De reservering is voor de Deelnemer bindend. Na het maken van de reservering komt door bevestiging van de reservering door Groepsuitjebrabant.nl aan Deelnemer een overeenkomst tot stand tussen Adverteerder en Deelnemer, waarbij Groepsuitjebrabant.nl geen partij is. Zij verzorgt de bemiddeling tussen Adverteerder en Deelnemer, bevestiging van de boeking aan Deelnemer alsmede de facturering aan de Deelnemer en de incassering van aan de Deelnemer gefactureerde bedragen.

Groepsuitjebrabant.nl kan dan ook niet instaan voor de uitvoering van de overeenkomst door de Adverteerder, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de beschikbaarheid en kwaliteit van de locaties en activiteiten. Groepsuitjebrabant.nl is dan ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de wijze van uitvoering van die overeenkomst door Adverteerder.

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en bemiddelingsovereenkomsten gesloten door Groepsuitjebrabant.nl met de Deelnemer ten behoeve van het volgen van activiteit bij een Adverteerder, waarmee Deelnemer door reservering via Groepsuitjebrabant.nl rechtstreeks een overeenkomst aangaat.
1.2 Eventuele door de Deelnemer zelf gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk door Groepsuitjebrabant.nl schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING BEMIDDELINGSOVEREENKOMST
2.1. Een bemiddelingsovereenkomst komt tot stand doordat de Deelnemer na telefonische of online reservering bij Groepsuitjebrabant.nl een schriftelijke boekingsbevestiging van de door Adverteerder uit te voeren activiteit ondertekend aan Groepsuitjebrabant.nl retour zendt. De Deelnemer draagt er zorg voor dat na ontvangst van de boekingsbevestiging een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst per omgaande, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen na dagtekening in het bezit is van Groepsuitjebrabant.nl.
2.2 Indien de opdrachtbevestiging niet binnen 5 dagen na dagtekening van de Deelnemer retour heeft ontvangen, kan Groepsuitjebrabant.nl de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen.
2.3 Indien Groepsuitjebrabant.nl de door de Deelnemer ondertekende overeenkomst niet binnen 5 dagen na dagtekening van de Deelnemer retour heeft ontvangen, heeft Groepsuitjebrabant.nl behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden.

 

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN GROEPSUITJEBRABANT.NL
3.1. Groepsuitjebrabant.nl zal de door haar te verrichten bemiddelingsdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. Groepsuitjebrabant.nl verzorgt enkel de bemiddeling tussen Adverteerder en Deelnemer, bevestiging van de reservering aan Deelnemer alsmede de facturering aan de Deelnemer en de incassering van aan de Deelnemer gefactureerde bedragen.
3.3 Groepsuitjebrabant.nl zal ten behoeve van de uit te voeren activiteiten derden (Adverteerders) betrekken en/of in te schakelen. Deze Adverteerders verrichten deze werkzaamheden voor eigen rekening en risico.

ARTIKEL 4 PRIJZEN
4.1 Alle door Groepsuitjebrabant.nl aan Deelnemer in rekening te brengen prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 In de gepubliceerde prijzen zijn inbegrepen, alle in een activiteit omschreven zaken. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de opgegeven prijs niet begrepen:
a. het vervoer van en naar de locatie(s)
b. de kosten van verzekeringen
c. eventuele kosten voor:
extra consumpties;
extra gebruikte materialen;
extra uitloop van de activiteit, zoals extra zaalhuur en extra personeelskosten.
De onder 4.2. punt C. genoemde (extra) kosten worden door de Deelnemer op de dag zelf van de activiteit(en) rechtstreeks betaald aan de betreffende Adverteerder, tenzij anders is overeengekomen.
Indien Deelnemer verzuimt op de dag zelf deze kosten te voldoen zal er direct na afloop een factuur worden verstuurd naar Deelnemer inclusief Eur 9,95 administratiekosten. Deze factuur dient te worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum.
4.3 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Groepsuitjebrabant.nl behoudt zicht het recht voor om vóór het tot stand komen van de bemiddelingsovereenkomst de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door kostprijsbepalende factoren en/of prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

ARTIKEL 5 FACTURERING, ONTBINDENDE VOORWAARDE EN BETALINGSCONDITIES
5.1 Groepsuitjebrabant.nl zal de prijs voor de activiteit rechtstreeks en voorafgaand daaraan aan de deelnemer factureren. Deze factuur moet door Deelnemer uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de activiteit per bank zijn betaald.
5.2 Tijdige betaling door de Deelnemer voorafgaand aan de activiteit vormt een voorwaarde om daaraan deel te kunnen nemen. Niet tijdige betaling door Deelnemer is een ontbindende voorwaarde voor zowel deze bemiddelingsovereenkomst alsmede voor de tussen Deelnemer en Adverteerder tot stand gekomen overeenkomst. Bij te late betaling door Deelnemer zal Groepsuitjebrabant.nl de Adverteerder daarvan tijdig in kennis stellen en de betreffende Deelnemer wordt door Adverteerder in dat geval niet toegelaten tot de activiteit.
5.3 Indien het definitief aantal gasten aan de activiteit door Deelnemer schriftelijk is doorgegeven aan Groepsuitjebrabant.nl ontvangt Deelnemer per e-mail de factuur. Indien Deelnemer na ontvangst van de factuur toch nog mutaties in het aantal gasten wilt doorgeven zal een nieuwe factuur worden verstuurd inclusief Eur 7,50 administratiekosten.
5.4 Facturen worden enkel digitaal verstuurd. Indien u per post een factuur wenst berekenen wij Eur 2,50 administratiekosten aan Deelnemer door.
5.5 Indien Deelnemer schriftelijk een verzoek indient bij Groepsuitjebrabant.nl om het totaalbedrag te splitsen in meerdere facturen berekenen wij voor elke extra nota Eur 7,50 administratiekosten.

ARTIKEL 6 WIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Indien Adverteerder op Groepsuitjebrabant.nl door omstandigheden voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de Adverteerder, het programma van de activiteit niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, zijn zowel Adverteerder als Groepsuitjebrabant.nl verplicht de Deelnemer daarover zo spoedig mogelijk in te lichten.
6.2 Wanneer een door Groepsuitjebrabant.nl ingeschakelde Adverteerder de overeengekomen verplichtingen niet kan nakomen, dan zal Groepsuitjebrabant.nl in samenspraak met de Deelnemer en de Adverteerder een alternatieve datum plannen voor de activiteit. Het is adverteerder in dat geval niet toegestaan een andere (hogere) prijs of andere kosten voor de activiteit aan Deelnemer in rekening te brengen.
6.3. Indien de nakoming van de overeenkomst door Adverteerder blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is of niet kan worden nagekomen. Geen der partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
6.4 Indien Adverteerder de activiteit ook niet op een alternatieve datum of een door Deelnemer gewenste datum kan laten doorgaan, zal Groepsuitjebrabant.nl de reeds betaalde prijs daarvoor aan Deelnemer direct terugbetalen. Groepsuitjebrabant.nl niet gehouden tot betaling van andere vergoedingen en/of kosten.

 

6.5 Wijzigingen op verzoek van Deelnemer in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. De verlangde wijzigingen moeten uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van het evenement schriftelijk aan Groepsuitjebrabant.nl ter kennis worden gebracht. Naast de gewijzigde begroting is de opdrachtgever
Eur 25,00 administratiekosten verschuldigd, voor zover geen hogere onkosten worden aangetoond.
6.6 Indien Deelnemer de datum van het evenement wenst te verschuiven dient Deelnemer dit verzoek z.s.m. schriftelijk aan Groepsuitjebrabant.nl kenbaar te maken. Zij overlegt met Adverteerder of het programma naar een andere datum kan worden verschoven. De wijzigingskosten worden voorgelegd aan Deelnemer, deze kosten hangen af van door Adverteerder eventuele gestelde kosten plus administratiekosten vanuit Groepsuitjebrabant.nl en bedragen minimaal
Eur 49,50. Binnen 14 dagen voor aanvang evenement is wijzigen van de datum niet meer mogelijk.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Groepsuitjebrabant.nl heeft het aanbod en de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op de informatie en aanbiedingen die de Adverteerder, partners en derden hebben verstrekt. Groepsuitjebrabant.nl staat niet in voor de juistheid van deze informatie en is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of onvolledigheden in de informatie. Adverteerder vrijwaart Groepsuitjebrabant.nl tegen iedere vorm van aanspraak van derden en Deelnemers betreffende de inhoud van de bedrijfsprofielen/advertenties.
7.2 Adverteerder draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.
7.3. Groepsuitjebrabant.nl treedt enkel op als bemiddelaar tussen Adverteerder en Deelnemer en kan derhalve op geen enkele manier en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor materiële en immateriële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het volgen van een activiteit die wordt uitgevoerd door een Adverteerder.
7.4 Deelname aan activiteit door Deelnemer bij Adverteerder geschiedt volledig op eigen risico. Groepsuitjebrabant.nl is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Deelnemer en/of deelnemer(s) die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Groepsuitjebrabant.nl toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Groepsuitjebrabant.nl verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

ARTIKEL 8 ANNULERING
8.1 Bij de boekingsbevestiging als bedoeld in artikel 2.1 zendt Groepsuitjebrabant.nl de annuleringsvoorwaarden van de betreffende Adverteerder mee. Deelnemer is aan die annuleringsvoorwaarden gebonden.
8.2 Indien de betreffende Adverteerder geen annuleringsregeling kent of hanteert dan geldt de navolgende annuleringsregeling voor Deelnemer:
a. Annulering van de overeenkomst door de Deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan Groepsuitjebrabant.nl en dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren. Als blijkt dat Groepsuitjebrabant.nl toch kosten moet maken dan kunnen deze verhaald worden op de Deelnemer. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Groepsuitjebrabant.nl heeft bereikt.
b. Na totstandkoming van de overeenkomst is de Deelnemer bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd:
- meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: € 90,00 organisatiekosten
- 4-8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de activiteit 35%
- 2-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de activiteit 60%
- 1-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de activiteit 80%
- 4-7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de activiteit 90%
- Binnen 72 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de activiteit: 100%
c. Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van Groepsuitjebrabant.nl dan wel aan Adverteerder door te betalen kosten ten gevolge van de annulering de in dit artikel onder lid 2b genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 9 VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE LOCATIE EN DEELNAME AAN DE ACTIVITEIT
9.1. Adverteerders zijn gerechtigd Deelnemers (eigen) voorschriften op te leggen met betrekking tot het gebruik van hun locatie en met betrekking tot deelname aan een activiteit;
In alle gevallen zijn Deelnemers verplicht om voor aanvang van een activiteit alle relevante medische en conditionele bijzonderheden van de deelnemers bij Groepsuitjebrabant.nl te melden, indien zij weten of kunnen weten dat deze omstandigheden van invloed zouden kunnen zijn op deelname aan de activiteit.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij wel of niet in staat is om aan de activiteit deel te nemen.
9.2. Deelnemers dienen alle schriftelijke of mondelinge voorschriften alsmede aanwijzingen van Adverteerders te allen tijde op te volgen.
9.3. Deelnemers zijn verplicht om tijdig op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Bij vertraging dient Deelnemer z.s.m. telefonisch contact op te nemen met Adverteerder om dit te melden, het programma kan daardoor worden aangepast / ingekort.
9.4. Deelnemers van wie blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of onrust verstoren of onsportief gedrag vertonen, kunnen zonder opgaaf van redenen de toegang tot het object/gebied worden ontzegd.

 

9.5. Wanneer één of meerdere deelnemers één of meerdere van de hiervoor genoemde voorschriften overtreedt, is de Adverteerder danwel Groepsuitjebrabant.nl gerechtigd om de gehele activiteit onverwijld te staken, zonder dat hierdoor een recht op restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs ontstaat of enige andere vorm van schadevergoeding.
9.6. Deelnemer is verplicht om de reserveringsbevestiging mee te nemen naar de locatie en deze op verzoek te kunnen tonen aan de locatieverantwoordelijke.

ARTIKEL 10 KLACHTEN
10.1 Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de Deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Indien de klacht ontstaat tijdens de activiteit dient de Deelnemer ter plaatse de klacht door te geven aan Adverteerder. De contactpersoon van de Adverteerder of, bij diens afwezigheid, locatieverantwoordelijke zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.
10.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 7 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Adverteerder. Adverteerder zal de klacht onderzoeken en de Deelnemer binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte brengen van de uitkomst van het onderzoek.
10.3 Klachten met betrekking tot factuurbedragen dienen schriftelijk aan Groepsuitjebrabant.nl kenbaar te worden gemaakt binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur, zulks met een duidelijke en gespecificeerde opgave van de klacht.
10.4 Klachten als in dit artikel genoemd, geven de Deelnemer niet het recht jegens Groepsuitjebrabant.nl en Adverteerder de voldoening van haar verplichting op te schorten c.q. een beroep jegens Groepsuitjebrabant.nl op verrekening te doen.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT
Het Nederlandse recht is van toepassing.


Groepsuitje Brabant - 2018

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.